Hrubá stavba rodinného domu

Hrubá stavba od nás je provedena vždy přesně, rychle a kvalitně.

Provádíme stavby zděných rodinných domů, které vynikají vysokou přidanou hodnotou. Zděné technologie sice představují složitější způsob výstavby domu s procesy, jež jsou náročné jak technologicky, tak i časově. O to více však dosahují trvalejší hodnoty, která v čase roste a disponuje vysokou technickou životností. Vaše investice do výstavby zděného domu přinese vyšší zhodnocení oproti jiným technologiím výstavby domů, jejichž technická životnost v čase klesá. Hodnota takového domu v lepším případě stagnuje, častěji však klesá.

Zákazníkům, kteří chtějí realizovat část stavby svého domu svépomocí, nabízíme odborné zhotovení hrubé stavby domu. V takovém případě realizujeme od základů, přes vyzdění obvodového zdiva a nosných i nenosných příček, usazení překladů, vylití věnce až po montáž stropního systému.

Rozsah naší dodávky lze individualizovat, či dokonce rozšířit o dílčí dodávky navazujících, profesně náročných prací.

Předání hrubé stavby investorovi - stavebníkovi - Stavby KUKLA

Standardní dodávka hrubé stavby zahrnuje následující postup a služby:

1

Přípravné zemní práce stavby RD - Stavby KUKLA

PŘÍPRAVNÉ ZEMNÍ PRÁCE

Přípravné zemní práce, tedy skrývku zeminy, vyhloubení a začištění zemních pásů i další pomocné terénní úpravy provádíme sami, vlastní mechanizací, což pozitivně ovlivňuje kvalitu provedení, ideální návaznost prací i výslednou cenu.

2

Betonáž základové desky RD - Stavby KUKLA

ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ A ZÁKLADOVÉ DESKY

Kvalita provedení základů a základové desky významně ovlivňuje stabilitu a životnost celé stavby. Opomíjeným významným faktorem je přesnost provedení a na té si my naopak zakládáme. Použití technologií se řídí projektovou dokumentací, samozřejmostí jsou zemnící prvky, prostupy IS a v neposlední řadě řízený proces zrání.

3

Hydroizolace zd Stavby Kukla

HYDROIZOLACE A OPATŘENÍ PROTI RADONU

K realizaci hydroizolace a protiradonových opatření používáme živičné vyztužené pásy, fólie nebo hydroizolační stěrky od všech výrobců a v různých provedeních, která jsou běžně dostupná na českém trhu. Při aplikaci dbáme na dodržování výrobcem předepsaných aplikačních postupů, ale především se zaměřujeme na neporušenost a fixaci souvislé izolační vrstvy.

4

Vyzdění obvodového zdiva HS RD Stavby KUKLA

VYZDĚNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

Přesnost založení obvodového zdiva je mnoha zdroji skloňována jako mantra pro kvalitní provedení stavby. My klademe důraz nejen na „založení“, ale na celkovou přesnost, rovinnost provedení stěn, správnou vazbu rohů v závislosti na zdícím systému a v neposlední řadě i na přesnost stavebních otvorů. Nejen tyto prvky významně ovlivňují výslednou kvalitu domu a náklady na následné stavební procesy, proto je pro nás směrodatné sledovat a dodržovat komplexní systém kvality procesů zdění.

5

Vyzdění nosných i nenosných příček - Stavby KUKLA

VYZDĚNÍ NOSNÝCH I NENOSNÝCH PŘÍČEK

Podobně jako je tomu u obvodového zdiva, i zde klademe důraz nejen na přesné „založení“, ale na celkovou přesnost, rovinnost provedení stěn, správnou vazbu v závislosti na zdícím systému i přesnost stavebních otvorů. Nechceme se opakovat, zkrátka stěny v našem podání mohou být rovné, anebo rovné…

6

Usazení překladů HS Stavby KUKLA

USAZENÍ PŘEKLADŮ

Ano, přesnost této fáze stavebních prací je neméně důležitá, podobně jako je tomu v předchozích případech. Velkou roli hraje i správná skladba překladů v návaznosti na zdící systém a provedení požadované projektovou dokumentací, protože výsledné tepelně izolační vlastnosti významně ovlivňují provozní chování domu. U překladů nehledejte kompromis, trvejte vždy na dodržení PD a systému výrobce bez výhrad. To je podle nás jediná správná cesta.

7

Betonáž věnce HS Stavby KUKLA

ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ VĚNCE

Armování věnce je proces, který není možné podceňovat a má své zákonitosti. Ty pak významně ovlivňují jeho výsledné statické vlastnosti. Proto klademe důraz na správné provázání rohů, vzdálenosti třmínků, vázání a opakovanou kontrolu před betonáží. Kvalitu i přesnost věnce ovlivňuje následná odborná instalace bednění, třída betonu i správný postup betonáže a v neposlední řadě kontrolované zrání betonu.

8

Montáž stropního systému - Stavby KUKLA

MONTÁŽ STROPNÍHO SYSTÉMU

Montáž stropního systému je závislá na technologii zvolené projektovou dokumentací. Obecně lze označit několik kritických míst montáže významně ovlivňujících výslednou kvalitu celku. Dodržení přesahů a způsob uložení stropních dílců na obvodovém zdivu, přesná instalace vzpěr. Příprava dilatační spáry okolo komínu. Odborná montáž ocelových výztuží a ocelových křížových výztuží včetně spojovacích prvků atd. „Ke stropům laiky nepouštíme“, protože se jedná o staticky významný prvek konstrukce domu definující jeho výslednou bezpečnost a pevnost.

9

Betonáž stropního systému- Stavby KUKLA

BETONÁŽ STROPNÍHO SYSTÉMU

Zmonolitnění celé stropní konstrukce odbornou betonáží je pro nás pomyslnou třešničkou na vrcholu hrubé stavby, tedy pokud nemá dvě patra. V takovém případě jsou ty třešničky dvě. Zde klademe důraz na dodržení technologie předepsané výrobcem stropního systému, na betonáž, ale také na následné kontrolované zrání, aby beton nepopraskal, nebo nedošlo k prohnutí stropů.

10

Předání hrubé stavby investorovi - stavebníkovi - Stavby KUKLA

PŘEDÁNÍ STAVBY INVESTOROVI

Po dokončení hrubé stavby uklidíme staveniště a provedeme výstupní kontrolu vyhotovení. Společně s Vámi a technickým dozorem realizujeme závěrečnou technickou kontrolu stavu díla a jeho předání. Je to pro nás srdeční záležitost s vlnou emocí, protože můžeme poodstoupit a s radostí se podívat na výsledek naší několikaměsíční práce.

Rozsah naší dodávky lze samozřejmě rozšířit dle Vašich individuálních potřeb o následné práce, které jsou blíže popsány v sekci Stavba rodinného domu na klíč.